SONANTE

SONANTE Tortora
90×180 36”x72”
Polished Rectified

SONANTE Tortora
60×120 24″x48″
Polished Rectified

SONANTE Tortora
120×120 48″x48″
Polished Rectified

SONANTE Tortora
90×90  36″x36″
Polished Rectified

SONANTE Tortora
60×60 24″x24″
Polished Rectified

SONANTE Tortora
30×60 12″x24″
Polished Rectified

MALLA SONANTE Tortora
30×30 12″x12″
Polished Rectified

COLORES DISPONIBLES

Perla

Tortora

Arena