BORNEO

BORNEO White
25×150 10″x60″
Rectified

BORNEO White
20×120 8″x48″
Rectified

BORNEO Almond
25×150 10″x60″
Rectified

BORNEO Almond
20×120 8″x48″
Rectified

BORNEO Haya
25×150 10″x60″
Rectified

BORNEO Haya
20×120 8″x48″
Rectified

BORNEO Miel
25×150 10″x60″
Rectified

BORNEO Miel
20×120 8″x48″
Rectified

BORNEO Roble
25×150 10″x60″
Rectified

BORNEO Roble
20×120 8″x48″
Rectified