BORGIA

BORGIA Blanco
60×120 (F) 24″x48″
Natural Rectified

BORGIA Blanco
60×60 24″x24″
Natural Rectified

60,8×60,8 24″x24″
Natural